ស្រីហិតោបទេស – ភាគ៤

ភាគ៤

 

ប្រែពីសំស្រ្កិតដោយ ភិក្ខុ ប៉ាង.ខាត់ វិរយបណ្ឌិតោ

ព.ស ២៥៩៤ គ.ស ១៩៥១

**********************

អានបន្ត »

Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង សៀវភៅ​ទស្សនវិជ្ជា. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 6 Comments »

ស្រីហិតោបទេស – ភាគ​៣

ភាគ៣

 

ប្រែពីសំស្រ្កិតដោយ ភិក្ខុ ប៉ាង.ខាត់ វិរយបណ្ឌិតោ

ព.ស ២៥៩៣ គ.ស ១៩៥១

**********************

អានបន្ត »

បានចុះផ្សាយក្នុង សៀវភៅ​ទស្សនវិជ្ជា. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 3 Comments »

ស្រីហិតោបទេស – ភាគ​២

ភាគ២

ប្រែពីសំស្រ្កិតដោយ ភិក្ខុ ប៉ាង.ខាត់ វិរយបណ្ឌិតោ

ព.ស ២៥៩៣ គ.ស ១៩៥០

**********************

អានបន្ត »

ស្រីហិតោបទេស – ភាគ​១

ភាគ១

ប្រែពីសំស្រ្កិតដោយ ភិក្ខុ ប៉ាង.ខាត់ វិរយបណ្ឌិតោ

ព.ស ២៥៩២ គ.ស ១៩៤៩

**********************

អានបន្ត »

បានចុះផ្សាយក្នុង សៀវភៅ​ទស្សនវិជ្ជា. ពាក្យ​គន្លឹះ៖ , . 4 Comments »