សទ្ទានុក្រម​គណិតសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

សទ្ទានុក្រម ​គណិតសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ ជាសៀវភៅ​ដែលចម្លង​ចេញ​ពី Francais-Khmer-Anglais de Mathematiques 1994 ដោយ​លោក ម៉ុន ម៉ន​ និងជំនួយការ លោក មង្គល​​។ អានបន្ត »

Advertisements

គណិត​វិទ្យា​អូឡាំពិច (ភាគ២)

វិសមភាព​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គណិត​វិទ្យា ដែង​តែង​តែ​ចេញ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង ​សិស្ស​ពូកែ​នានា​ ដោយ​ស្ទើរ​តែ​រាល់​លើក​។ សៀវភៅ​នេះ​មាន​មេរៀន​សង្ខេប​ខ្លះ​ៗ ទ្រឹស្ដី​បទ​និង​លំហាត់​អនុ​វត្តន៏​ល្អ​ៗ ចំនួន ១០០​លំហាត់ ដែល​បាន​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ការ​ប្រឡង​សិស្ស​ពូ​កែ​នៅ​ប្រ​ទេស​នានា​លើ​ពិភព​លោក​។ អានបន្ត »

គណិត​វិទ្យា​អូឡាំពិច (ភាគ១)

នព្វន្ធ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គណិត​វិទ្យា ដែលតែង​តែចេញ​ក្នុង​ការ​ប្រលង​សិស្ស​ពូកែ​នានា​ ដោយ​ស្ទើ​តែ​រាល់​លើក​ ហើយ​ក៏​ជា​ផ្នែក​ពិបាក​ដែរ​។ សៀវ​ភៅ​នេះ​មាន​មេរៀន​សង្ខេប​ខ្លះ​ៗ​ ទ្រឹស្ដី​បទ​និង​លំហាត់​អនុវត្តន៏​ល្អ​ៗ ៦៣៥​លំហាត់ ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ការ​ប្រលង​សិស្ស​ពូ​កែ​នៅ​ប្រទេស​នានា​លើ​ពិភព​លោក​។ អានបន្ត »

ទ្រឹស្ដីបទ​កង់ទូម (Quantum Theory)

ទ្រឹស្ដីបទ​កង់ទូម (Quantum Theory) អានបន្ត »